Tanulmányi Ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj pályázat

középfokú oktatásban résztvevő tanulók részére

 

Kozármisleny Város Önkormányzata, az Orfű Községi Önkormányzat vezette konzorcium tagjaként az EFOP-1.5.2-16-2017-00037 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Pécsi kistérségben” című pályázat keretében

tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet

a 2018/2019-es, illetve a 2019/2020-as tanévben középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató, Kozármislenyben élő, szociálisan hátrányos helyzetű diákok támogatására.

 

A pályázat célja:

A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok köznevelésben való részvételének támogatása, tanulmányi sikereik elősegítése, motivációjuk és önértékelésük erősítése az esélyteremtés érdekében.  

Pályázatot nyújthat be az a tanuló, aki:

- a települési önkormányzat területén állandó lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen ott él, és

- középfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik, és

- hátrányos szociális helyzetű (aki az alábbiak közül legalább egy feltételnek megfelel):

-          hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű,

-          családba fogadott,

-          védelembe vett,

-          ideiglenes hatállyal elhelyezett,

-          árva, félárva,

-          rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,

-          családjában a szülő (eltartó) gyermekét egyedül neveli,

-          családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek,

-          családjában alacsony az egy főre jutó nettó jövedelem.

Az elbírálásnál előnyt élvez, aki:

- sport- és/vagy művészeti és/vagy egyéb kulturális tevékenységet végez,

- tagja helyi sport- és/vagy művészeti egyesületnek,

- beiratkozott látogatója a Városi Könyvtárnak.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

Az Önkormányzat a nyertes pályázókat az adott tanulmányi félévben 5.000,- Ft/hó/fő összegű támogatásban részesíti.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat három alkalommal kerül kiírásra. Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével, és a szükséges mellékletek csatolásával lehet. A pályázati adatlap átvehető a Kozármislenyi Művelődési Házban, vagy letölthető a www.mislenykult.hu, és a  www.kozarmisleny.hu honlapokról.

A pályázati adatlapot minden pályázati fordulóban újra ki kell tölteni. Az ösztöndíjra egy családból több gyermek is pályázhat, külön-külön pályázóként.

A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:

- a pályázó személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata,

- oktatási intézmény igazolása fennálló tanulói jogviszonyról,

- a fennálló hátrányos szociális helyzet igazolása:

Ø  hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat másolata,

Ø  a nevelésbe vételről szóló határozat,

Ø  az illetékes gyámhivatal határozata a családba fogadásról; a védelembe vétel elrendeléséről; az ideiglenes hatályú elhelyezésről,

Ø  a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása az árvaellátás folyósításáról,

Ø  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat,

Ø  nyilatkozat az egyedülállóságról,

Ø  nyilatkozat a családban nevelt gyermekek számáról.

- nyilatkozat a család egy főre jutó nettó jövedelméről, annak a pályázat benyújtását megelőző havi igazoló dokumentumaival, melyek lehetnek:

Ø  nettó munkabér, GYED, táppénz igazolása munkáltatói igazolással,

Ø  családi pótlék, GYES: postai utalvánnyal, bankszámlakivonattal, vagy az ellátást folyósító szerv igazolásával,

Ø  nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres ellátás: a folyósító szerv igazolásával, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvénnyel, vagy bankszámlakivonattal,

Ø  vállalkozásból származó jövedelem: az előző évi jövedelem igazolása a NAV igazolásával, és a pályázat évében elért jövedelem igazolása a vállalkozó, gazdálkodó nyilatkozatával,

Ø  alkalmi munkavállalásból származó jövedelem: a NAV igazolásával,

Ø  tartásdíj: a folyósító szerv igazolásával, vagy fix összegű tartásdíj esetén a fizetési kötelezettséget megállapító bírósági végzéssel,

Ø  minden egyéb jövedelem esetén: a folyósító szerv igazolásával, annak hiányában az abban részesülő nyilatkozatával.

A pályázat nem kötelező mellékleteként benyújtható a kulturális-, művészeti-, vagy sport tevékenységet igazoló bármilyen dokumentum.

A pályázati adatlapot egy példányban kitöltve és aláírva, a kötelező mellékleteket csatolva, a Kozármislenyi Művelődési Házban (Kozármisleny, Pécsi u. 1.) kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje:

2018. október 24.

2019. február 28.

2019. október 25.

A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete által kijelölt Bizottság, és a projekt szakmai megvalósítója együttesen bírálja el, a benyújtási határidőt követő 10 munkanapon belül.

A pályázat során az Önkormányzat félévente maximum 20 fő nyertes pályázó részére biztosít támogatást.

A pályázat elbírálásának elsődleges szempontja a hátrányos szociális helyzet fennállása, valamint a család egy főre jutó nettó jövedelmének mértéke. (Amennyiben a támogatásra jogosult pályázatok száma meghaladja a 20 db-ot, abban az esetben a család egy főre jutó nettó jövedelmének mértéke alapján történik az elbírálás.)  Másodlagos szempontként a Bizottság a pályázó kulturális-, művészeti-, vagy sport tevékenységét is értékelheti.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, így nem kerül elbírálásra.

A pályázatok elbírálásának eredményéről a www.mislenykult.hu, valamint a www.kozarmisleny.hu honlapokon lehet tájékozódni. A nyertes pályázók e-mailben is értesítést kapnak.

A pályázó az elbíráló bizottság döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.

Az ösztöndíj folyósítása

Az Önkormányzat az elnyert ösztöndíjat havonta folyósítja, a pályázó által megadott címre postai úton, vagy a pályázó által megadott bankszámlaszámra utalva.

Adatvédelem

A pályázó pályázata benyújtásával

a)       hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye, és az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;

b)      hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben Baka Sára, a projekt szakmai megvalósítója áll rendelkezésre a következő elérhetőségeken:

Telefonszám: +36 30 816 3848

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Az ösztöndíj finanszírozása az EFOP-1.5.2-16-2017-00037 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Pécsi kistérségben” című projektben, a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg.

 

Kozármisleny, 2018. október 16.

 

 

                                                                                                                                         dr. Biró Károly

                                                                                                                    Kozármisleny Város Polgármestere