Keresés a weboldalon

Művelődési Ház

Tájház

Dokumentumok

A Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft 2018. évi munkaterve

A Kozármislenyi Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója

2017. évről szóló statisztikai adatszolgáltatás

 

 

A Kozármislenyi Városi Könyvtár használati szabályzata

 

ALAPELVEK

 

A használati szabályzat összhangban van az 1997. évi CXL. törvényben foglaltakkal. E törvény szabályozza a könyvtárhasználat feltételeit, a könyvtárhasználók jogait és kötelezettségeit.

A Városi Könyvtár nyilvános közművelődési könyvtár. Mindenki látogathatja, aki a könyvtárhasználati szabályokat betartja.  A könyvtárlátogatót az intézmény állományvédelmi és a statisztikai kötelezettségei miatt regisztrálni kell.

A Városi Könyvtár honlapjának címe: www.mislenykult.hu

A Városi Könyvtár Facebook címe: https://www.facebook.com/Kozármislenyi-Művelődési-Ház-Városi-Könyvtár-Tájház-1614076132213493/

A könyvtár a weblapon és a Facebookon is tájékoztatja olvasóit a könyvtár elérhetőségéről, nyitva tartásáról, rendezvényeiről, új könyvek beszerzéséről, valamint esetenként könyvajánlásokat is tartalmaz.

INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK

 

A Könyvtár alábbi ingyenes alapszolgáltatásai igazolt személyazonosság (személyi igazolvány, kártyaformátumú jogosítvány, útlevél, tartózkodási engedély, diákigazolvány) alapján olvasójeggyel vagy napijeggyel vehetők igénybe:

 

·         a könyvtárlátogatás

·         a Könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata

·         hagyományos/nyomtatott állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata

·         a Könyvtárban elhelyezett keresőgépek használata

·         elektronikus/online állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata

·         információ a Könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

 

A könyvtár egyéb szolgáltatásait csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe.

 

BEIRATKOZÁS

 

A beiratkozás személyesen, belépési nyilatkozat kitöltésével, a Könyvtár Használati szabályzatának aláírással igazolt tudomásul vételével történik.

 

A beiratkozáshoz szükséges, hogy a szolgáltatást igénybe vevő érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel igazolja az alábbi adatait: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, állandó és ideiglenes lakcíme, személyi igazolványának száma.

 

Az elérhetőség miatt a könyvtár kéri még a beiratkozó telefonszámát vagy e-mail címét, ezek megadása nem kötelező.

 

 A 16 éven aluli olvasó beiratkozásakor jótállói nyilatkozat kitöltése kötelező.

 

A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.

 

Az olvasó adatait a könyvtár számítógépes adatbázisban rögzíti.

 

A felvett adatok kizárólag a könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére használhatók fel.

 

Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja ki hatósági megkeresés kivételével, nem hozhatja nyilvánosságra. Az adatok jogszabály szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős.

 

A könyvtárhasználó olvasójegyet kap, amelyet a könyvtárhasználat alkalmával felmutatni köteles. A beiratkozáskor (ill. a tagság évente történő megújításakor) kapott olvasójegy ingyenes, azonban annak elvesztése, ill. megrongálódása esetén a könyvtár pótlási díjat számít fel.

 

• A könyvtári tagság a beiratkozás napjától számított 365 napra érvényes.

 

Az éves tagdíj beiratkozáskor fizetendő.

 

A beiratkozási díj befizetése alól mentesülnek:

 

·         a 16 éven aluliak

·         a 70 éven felüliek

·         a könyvtári dolgozók, muzeális intézmények, és levéltárak dolgozói (munkáltatói igazolás alapján)

·         a súlyosan fogyatékos személyek (igazoló dokumentum alapján)

 

A díj megfizetése alól 50 %-ban mentesülnek a diákigazolvánnyal rendelkező nappali tagozatos tanulók, hallgatók.

 

Kozármisleny város képviselő-testülete a díj megfizetése alól teljes mértékben mentesíti a pedagógusokat, a közművelődési intézmények dolgozóit, valamint a munkanélkülieket. A mentességre való jogosultságot igazolni kell!

 

SZOLGÁLTATÁSOK

 

1. Kölcsönzés

 

 A kölcsönzés általános szabályai

 

A Könyvtár nyitva tartási idejében, névre szóló, érvényes olvasójeggyel lehet igénybe venni.

 

A Könyvtár az állományának meghatározott részét kölcsönözhetővé teszi. A kölcsönözhető dokumentumok köréről, számáról, a kölcsönzés határidejéről a Könyvtár a kölcsönzés helyén és a Könyvtár honlapján tájékoztatja olvasóit. A Könyvtár biztosítja, hogy a használó személyesen, telefonon, ill. interneten a fennálló tartozásairól tájékozódhasson.

 

A kölcsönzési határidő, ha a mű nincs előjegyezve, illetve nem kérik többen, legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható. Hosszabbítani lehet személyesen, telefonon, interneten. (Pécsi u. 1.; 72/610-143; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

A kölcsönzési határidő lejárta után visszaadott könyveket a lejárat utáni naptól, függetlenül a felszólítás kiküldésétől, automatikusan napi késedelmi díj terheli, melynek mértéke az adott gazdálkodási év elején kerül megállapításra. A késedelmi díj mértékéről a Könyvtárban, illetve a Könyvtár honlapján tájékozódhat.

 

A kölcsönzési határidő követése és betartása az olvasó kötelessége. A késedelemben levő könyvek visszaadására a Könyvtár felszólítja olvasóit. A többszöri felszólításra sem rendezett tartozások esetén a Könyvtár jogi úton érvényesíti követelését.

 

A dokumentumok kölcsönzésére vonatkozó tudnivalók

 

Állomány neve

Kölcsönzési idő

(nap)

Kölcsönözhető

dokumentumok száma

Hosszabbítások

száma

Felnőtt

 

30 nap

8

2

Gyerekkönyvek

30 nap

3

2

Kézikönyvek

zárástól nyitásig

2

-

Időszaki kiadványok

zárástól nyitásig

2

-

CD/DVD

20 nap

2

-

 

16 éven felüli olvasó által kölcsönözhető dokumentumok száma összesen: 8 db

 

16 éven aluli olvasó által kölcsönözhető dokumentumok száma összesen: 3 db könyv.

 

Az időszaki kiadványok csak helyben használhatók! Kérésre zárástól nyitásig kölcsönzésük engedéllyel megoldható.

 

A helytörténeti dokumentumok nem kölcsönözhetők.

 

Az olvasótermi kézikönyvek - a könyvtár zárva tartási ideje alatt – egyéni elbírálás alapján kölcsönözhetők.

 

A könyvtári tag köteles az általa kikölcsönzött dokumentumot a megadott határidőre sértetlen állapotban visszahozni.

 

A dokumentumok kölcsönzésére vonatkozó szabályokat megsértő (késő) olvasókat a könyvtár levélben szólítja fel a dokumentumok vissza hozatalára, a tartozás rendezésére. Ha az olvasó a többszöri felszólítás ellenére sem hajlandó visszaszolgáltatni a kikölcsönzött dokumentumokat, a követelést a könyvtár bírósági úton érvényesíti.

 

Az elveszett vagy megrongált könyvtári dokumentumok pótlása

 

1. Az elvesztett, vagy megrongált dokumentumot azonos, vagy újabb kiadású példánnyal lehet pótolni.

 

2. Az elvesztett, vagy megrongált dokumentumot pótolni lehet az elveszettet megközelítő értékű másik dokumentum példánnyal is.

 

3. Amennyiben az elveszett dokumentum nem pótolható (kereskedelmi forgalomban már nem kapható), a könyvtár felbecsüli annak eszmei értékét - ami jelentősen eltérhet az eredeti ártól - és ezen összeg megfizetését követelheti.

 

2. Előjegyzés

 

A mások által kikölcsönzött könyvekre előjegyzés kérhető. Az előjegyzett dokumentum kölcsönzési idejét nem lehet meghosszabbítani. Az előjegyzett dokumentumot – a visszahozást követően – csak az előjegyzést felvetető könyvtárhasználó (előjegyző) kölcsönözheti ki. A könyvtár az előjegyzett dokumentumot az értesítést követően 10 napig tartja, majd más olvasó rendelkezésére bocsátja. Az előjegyzés díjköteles, mely az előjegyzett dokumentum kikölcsönzésekor esedékes.

 

3. Könyvtárközi kölcsönzés

 

A Könyvtár saját állományában nem szereplő dokumentumot könyvtárközi kölcsönzés útján szolgáltatja.

 

A könyvtárközi szolgáltatást igénybe veheti a Könyvtár bármely beiratkozott olvasója. A könyvtárközi kölcsönzés bizonyos esetekben térítésköteles. Ha a küldő könyvtár a küldeményért postaköltséget számít fel, ez az olvasót terheli. A másolat költségét a teljesítő könyvtár állapítja meg, ennek díja a megrendelőt terheli. A könyvtárak folyóiratokat nem kölcsönöznek, de másolat ezekről is kérhető. A könyvtárközi kérés teljesítését a könyvtárak megtagadhatják.

 

Külföldről való kérés esetén a 4500 Ft szolgáltatási díjat előre kell fizetni, a postaköltség utólag fizetendő. Amennyiben nem sikerül a könyvet külföldről meghozatni, úgy három hónap után a pénzt visszaszolgáltatjuk.

 

4. Tájékoztatás

 

A tájékoztatás alábbi szintjei vehetők igénybe:

 

·         tájékoztatás a Könyvtár, a katalógusok, a számítógépes adatbázisok használatáról

·         tájékoztatás a Könyvtár állományáról

·         tájékoztatás az irodalomkutatás alapvető módszereiről és segédleteiről

 

5. Egyéb szolgáltatások

 

·         oktatás, tanfolyamok (könyvtárhasználat, számítógép, internet, adatbázis használat)

·         másolat készítése (térítéses, az állományvédelmi és szerzői jogi szempontok figyelembevételével)

·         a Könyvtár tulajdonában levő, olvasók számára fenntartott számítógépek használata

·         internet-elérés (weboldalak látogatása, elektronikus levelezés, letöltés adathordozóra, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, szkennelés, nyomtatás)

·         a Könyvtár által előfizetett adatbázisok és elektronikus folyóiratok használata

·         pendrive-, CD- és DVD-írás

 

A szolgáltatások egy részéért fizetni kell. Az aktuális díjszabásról a könyvtárhasználó a Könyvtárban tájékozódhat.

 

A számítógépek használatának szabályai

 

·         Az internet-elérést a könyvtárba beiratkozott illetve regisztrált használók, a könyvtár nyitva tartási idejében vehetik igénybe.

·         A használati igényt a könyvtárosnak kell jelezni.

·         Tíz éven aluliak csak felnőtt felügyelete mellett, illetve tanítási idő alatt 16 éven aluliak kizárólag délután (13 órától) használhatják a számítógépeket.

·         A gépet egyidejűleg csak egy személy használhatja. Ez alól kivételt indokolt esetben a könyvtáros engedélyezhet.

·         Közízlést sértő internetes oldalak látogatása tilos!

·         A számítógép-használat nem sérthet hatályos jogszabályokat, és nem veszélyeztetheti/károsíthatja a könyvtár számítógépes rendszerét.

·         A használó nem jogosult különböző szoftverek, alkalmazások telepítésére.

·         Nyomtatási igényt előre kell jelezni a könyvtárosnak.

·         A számítógép-használat befejeztével nem szükséges a gépek kikapcsolása, de az addig használt alkalmazásokat be kell zárni!

·         Tilos a számítógép beállításait megváltoztatni.

·         A működési hibákat a használó köteles jelezni a könyvtárosnak.

·         Elektronikus levelezésre kizárólag a számítógép beállításainak módosítása nélkül igénybe vehető levelezőprogramok használhatók.

·         Az internet használati szabályainak elfogadását a könyvtárhasználók beiratkozáskor, a látogatók regisztrációkor a belépési nyilatkozat aláírásával vállalják.

·         A fenti használati szabályokat megszegők az internet szolgáltatásait a továbbiakban meghatározott ideig nem vehetik igénybe.

 

AZ OLVASÓK JOGAI ÉS  KÖTELEZETTSÉGEI

 

1. A Könyvtár az olvasók adatait számítógépen tartja nyilván, és azokat kizárólag könyvtári célokra használja fel. A Könyvtár a könyvtárhasználó adatait a hatályos adatvédelmi jogszabályok betartása mellett jogosult és köteles kezelni.

2. A Könyvtár helyiségeibe kisméretű kézitáskánál (20*15 cm) nagyobb táska, szatyor, hátizsák stb. nem vihető be. A folyosón és a fogasokon hagyott értékekért a Könyvtár felelősséget nem vállal.

3. Étel és ital (tiszta víz kivételével) a Könyvtár területére nem hozható be, helyiségeiben tilos a dohányzás. A Könyvtárba állat nem hozható be, e szabály alól kivételt képez az a fogyatékos személy, aki segítő kutya kíséretében kívánja igénybe venni a Könyvtár szolgáltatásait.

4. A Könyvtárban a csendet és a rendet beszélgetéssel, mobiltelefon használatával vagy más módon nem szabad megzavarni.

5.A könyvtár berendezéseit, eszközeit, dokumentumait mindenki rendeltetés szerint köteles használni. A dokumentumok nem rendeltetésszerű vagy elővigyázatlan használatából adódó károkat (megrongált, szennyeződött, hiányos dokumentum) a könyvtár megtérítteti az olvasóval.

6. A Könyvtár területén és tulajdonában lévő számítógépeket csak a megengedett szolgáltatásokra szabad igénybe venni.

7. A Könyvtár területén a hordozható magántulajdonú személyi számítógép használata engedélyezett.

8. A Könyvtár nem tartozik felelősséggel a könyvtárhasználó által a Könyvtárba behozott tárgyakban esett kárért.

9. A dokumentumok bármiféle reprodukálására szolgáló magáneszköz (fényképezőgép, videofelvevő, stb.) használatához engedélyt kell kérni.

10. A könyvtárhasználó köteles a Könyvtárban úgy megjelenni és olyan magatartást tanúsítani, hogy másokat a szolgáltatások rendeltetésszerű igénybevételével ne zavarjon vagy akadályozzon, másokban megbotránkozást ne keltsen.

11. Nem léphet be a Könyvtár helyiségeibe olyan személy, aki alkohol, kábítószer vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt áll.

12. A Könyvtár megtilthatja a könyvtárhasználó birtokában levő bármilyen olyan dolog (eszköz, tárgy, berendezés) használatát, amely alkalmas arra, hogy másokat a szolgáltatások rendeltetésszerű igénybevétele során zavarjon. A Könyvtár jogosult az ilyen eszközök használatát meghatározott helyiségekre korlátozni.

13. A Könyvtár használatának szabályait megsértő olvasótól a Könyvtár szolgáltatásait ideiglenesen vagy véglegesen, részlegesen vagy teljesen megvonhatja, a könyvtárból ideiglenesen vagy véglegesen kitilthatja. A Könyvtárhasználó jogainak korlátozására vagy megvonására a Könyvtár vezetője jogosult. Döntéséről a könyvtárhasználót írásban tájékoztatja. Súlyosabb esetben eljárást kezdeményezhet ellene.

14. A könyvtárban található dokumentumok Kozármisleny város vagyonát képezik, ennek megfelelően a közös vagyon használatáért minden könyvtárhasználó felelősséggel tartozik.

A könyvtárhasználó, aki magatartásával a könyvtárnak kárt okoz, köteles azt – a polgári jogi kárfelelősség szabályai szerint – megtéríteni.

15. A könyvtárhasználó észrevételeivel és panaszaival jogorvoslatért a Művelődési Ház vezetőjéhez fordulhat.

16. A nyitva tartási időt, a szolgáltatási és késedelmi díjakat időszakonként a fenntartói belső utasítása rendezi.

17. A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát külön rendelkezések könnyítik.

 

DÍJSZABÁS

 

Beiratkozási díjak

16-70 év közöttiek

500 Ft

Diákoknak (16 éven felüli, érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők)

200 Ft

Nyugdíjasoknak

200 Ft

16 éven aluli és 70 éven felülieknek

ingyenes

Segítséggel élőknek

ingyenes

Önkormányzati engedéllyel

ingyenes

 

Szolgáltatási díjak

Kölcsönzés

Beiratkozott olvasóknak ingyenes

Könyvtárközi kölcsönzés

Küldő könyvtár árai + postaköltség

Előjegyzés

ingyenes

Hosszabbítás

ingyenes

 

Számítógéphasználat:

 

·         1 óra ingyenes minden további óra 300 Ft/óra

 

Reprográfiai díjak

Nyomtatás,

Fénymásolás

A/4 fekete-fehér

20 Ft/ oldal

A/4 színes

80 Ft/ oldal

A/3 fekete-fehér

30 Ft/ oldal

A/3 színes

150 Ft/ oldal

Szkennelés

 

100 Ft/ oldal

Digitális fényképezés

 

100 Ft/ felvétel

 

 

Kozármisleny, 2016. 03.01.